I finally got around to adding Volume Four to the store!